فصل دوم:مروری بر ادبیات و چارچوب نظری  ………………………………………………………………………..            15

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………….            16

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………            17

مروری بر نظریات …………………………………………………………………………………………………………….            20

پیشگامان  نظریات  توسعه …………………………………………………………………………………………………..           20

آگوست کنت …………………………………………………………………………………………………………………            20

کارل مارکس ………………………………………………………………………………………………………………….            21

امیل دورکیم ……………………………………………………………………………………………………………………            22

ماکس وبر ………………………………………………………………………………………………………………………..          22

مکتب نوسازی …………………………………………………………………………………………………………………           23

دیوید مک کله کند ………………………………………………………………………………………………………….            25

اسملسر …………………………………………………………………………………………………………………………..            26

هوزلیتز …………………………………………………………………………………………………………………………..            27

راجرز……………………………………………………………………………………………………………………………….         27

دانیل لرنر ………………………………………………………………………………………………………………………..           27

ویلبرت مور ……………………………………………………………………………………………………………………..           28

روستو………………………………………………………………………………………………………………………………          28

کلمن……………………………………………………………………………………………………………………………….          30

اینکلس……………………………………………………………………………………………………………………………          31

هانگینتون…………………………………………………………………………………………………………………………           33

قضایای مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………..          33

مکتب وابستگی…………………………………………………………………………………………………………………          35

اکلا ………………………………………………………………………………………………………………………………..          38

مقالات و پایان نامه ارشد

 

پل باران ……………………………………………………………………………………………………………………………         38

فرانک……………………………………………………………………………………………………………………………..          38

مشخصات و ویژگی های کلی نظریه وابستگی…………………………………………………………………………          39

قضایای مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………….          40

نظام جهانی………………………………………………………………………………………………………………………          42

جهانی شدن……………………………………………………………………………………………………………………..          42

ساختار نظام جهانی……………………………………………………………………………………………………………           44

قضایای نظری …………………………………………………………………………………………………………………..           45

چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………          47

پیش فرض های مفهومی……………………………………………………………………………………………………..          55

تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………..          57

سایر مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………..          65

فصل سوم:روش شناسی ……………………………………………………………………………………………………..          62

فصل چهارم:مورد پژوهی برنامه های توسعه پنج ساله ایران …………………………………………………………        70

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………….        71

مروری بر برنامه های توسعه در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………….        72

توسعه اجتماعی در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران ………………………          77

گفتار اول : برنامه پنج ساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ………………………………………………………..          78

ماهیت  و مختصات برنامه ………………………………………………………………………………………………….          80

ویژگی ها… ……………………………………………………………………………………………………………………          82

گفتار دوم:برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ……………………………………………………….          85

ماهیت  و مختصات برنامه …………………………………………………………………………………………………           87

ویژگی ها ……………………………………………………………………………………………………………………..           88

میزان تطابق  برنامه سوم و چهارم توسعه جمهوری اسلامی با پارادایم های توسعه………………………….          89

مکتب نوسازی…………………………………………………………………………………………………………………          91

مکتب وابستگی………………………………………………………………………………………………………………..          95

مکتب نظام جهانی ……………………………………………………………………………………………………………          105

یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..          114

بررسی عدم اجماع بین برنامه های توسعه و طراحان برنامه………………………………………………………..          114

یک مطلب دیگر :

 

میزان پیگیری برنامه ها قبلی در هر برنامه ……………………………………………………………………………..          115

میزان هم راستایی برنامه های سوم و چهارم با هم …………………………………………………………………           116

فصل پنجم (نتیجه گیری) …………………………………………………………………………………………………         120

محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………          125

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………          125

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………..          129

 

 

فهرست جداول

جدول 1-2  کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….          13

جدول 1-2 مراحل سه گانه کانت………………………………………………………………………………………          21

جدول 2-2 ویژگی جوامع از نظر دورکیم……………………………………………………………………………          22

جدول 2-3 گونه شناسی نوسازی ………………………………………………………………………………………          49

جدول 2-4 مفاهیم مکاتب توسعه ……………………………………………………………………………………..          56

جدول 3-1 روش های تحقیق ………………………………………………………………………………………….          69

جدول 4-1 شاخص های اقتصادی کشور در برنامه سوم توسعه ……………………………………………….         100

جدول 4-2 مقایسه عملکرد بودجه عمومی بر نامه سوم توسعه ………………………………………………..          101

جدول 4-3 شاخص های اقتصادی کشور در برنامه چهارم توسعه…………………………………………….          103

جدول 4-4 مقایسه عملکرد بودجه عمومی بر نامه چهارم توسعه……………………………………………..          104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1 مدل مکتب نوسازی…………………………………………………………………………………………          34

نمودار 2-2 مدل مکتب وابستگی………………………………………………………………………………………..          41

نمودار 2-3 مدل مکتب نظام جهانی…………………………………………………………………………………….          46

نمودار 2-4 مدل نظری راجرز…………………………………………………………………………………………….          47

نمودار 2-5 مدل نظری دانیل لرنر……………………………………………………………………………………….           50

نمودار 2-6 مدل نظری پل باران…………………………………………………………………………………………           51

نمودار 2-7 مدل نظری فرانک …………………………………………………………………………………………..           53

نمودار 2-8 مدل نظری والرشتاین ……………………………………………………………………………………….          54

نمودار 2-9 مدل نظری نظام جهانی……………………………………………………………………………………..          55

نمودار 4-1 مدل نظری پارادایم های توسعه در برنامه سوم و چهارم توسعه …………………………………          118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...