<p>ارزشیابی از دیدگاه سنتی و دیدگاه جدید………………………………………………………………………                18</p>
<p>ارزشیابی کمی وارزشیابی کیفی…………………………………….…………………………………………… 19</p>
<p>ارزشیابی پیشرفت تحصیلی…………………………….…………………………………………………………    20</p>
<p>اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………                                                    21</p>
<p>عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی……….………………………………………………………………………… 22</p>
<p>تقسیمات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………… 23</p>
<p>علل رویگردانی از ارزشیابی سنتی ………….……………………………………………………………………                                                    25</p>
<p>بخش دوم:ارزشیابی توصیفی…………………………………………………………………………………….    26</p>
<p>تاریخچه ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………   26</p>
<p>نظریه های یادگیری،رفتارگرایی و تداعی گرایی……………………………………………………………….                  28</p>
<p>الگوهای جدیدارزشیابی………………………………………………………………………………………… 32</p>
<p>رویکردهای جدید سنجش مختصات ارزشیابی توصیفی………………………………………………………                                                    34</p>
<p>ابزارها……………………………………………………………………………………………………………. 36</p>
<p>شیوه های مورد استفاده در ارزشیابی توصیفی……………………………………….…………………………                38</p>
<p>اهداف ارزشیابی توصیفی…………………………………………………….………………………………… 40</p>
<p>ویژگی های ارزشیابی توصیفی……………………………………………………………………………………  41</p>
<p>شیوه بازخورد ارزشیابی توصیفی………………………………………..……………………………………… 43</p>
<p>راهبردهای تحقق اهداف طرح ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………                  44</p>
<p>ارزشیابی توصیفی چه آثاری به همراه دارد………………………………………..……………………………                 44</p>
<p>چگونه ارزشیابی توصیفی اجرا می شود………………………………………..………………………………                                                    45</p>
<p>معایب ارزشیابی توصیفی………………………………………..………..……………………………………    45</p>
<p>بخش سوم:نظارت آموزشی………………………………………..…………………………………………..  47</p>
<p>روش های نظارت و راهنمایی آموزشی………………………………………..………………………………  51</p>
<p>نظارت و راهنمایی مستقیم………………………………………..…………………………………………….   51</p>
<p>روش های دیگر نظارت وراهنمایی آموزشی………………………………………..…………………………                                                    53</p>
<p>روش های کمک غیر مستقیم به معلمان………………………………………..……………………………… 56</p>
<p>روش های معمول در آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………    57</p>
<p>بخش چهارم:پیشینه پژوهش………………………………………..………………..………………………… 60</p>

پایان نامه و مقاله

 

<p>پیشینه داخلی………………………………………..……………………………………………………………   60</p>
<p>پیشینه خارجی………………………………………..……………………………………………………………   70</p>
<p>چهارچوب پژوهش………………………………………..…….……………………………………………… 77</p>
<p>فصل سوم:روش پژوهش</p>
<p>روش انجام پژوهش………………………………………..…………………….………………………………  80</p>
<p>جامعه و نمونه آماری………………………………………..…………………….……………………………    80</p>
<p>نمونه پژوهش………………………………………..………….………………………………………………    81</p>
<p>ابزار پژوهش………………………………………..….…………………………………………………………   82</p>
<p>ویژگی فنی ابزار………………………………………..…………………………………….…….…………… 83</p>
<p>شیوه تحلیل داده ها………………………………………..…………..………………………………………… 84</p>
<p>فصل چهارم: یافته های پژوهش                           </p>
<p>توصیف آزمودنی ها………………………………………..…………………………………………………… 86</p>
<p>توصیف داده ها………………………………………..………………………………………………………… 95</p>
<p>تحلیل داده ها………………………………………..………………………………………………………..   103</p>
<p>فصل پنج: بحث و نتیجه گیری</p>
<p>خلاصه یافته های  پژوهش………………………………………..…………………………………………… 117</p>
<p>بحث و نتیجه گیری………………………………………..…….……………………………………………    119</p>
<p>محدودیت ها………………………………………..…………………………………………………………  126</p>
<p>پیشنهادات………………………………………..……………………………………………………………  127</p>
<p>پیشنهادات پژوهشی………………………………………..…………………………………………………    127</p>
<p>پیشنهادات کاربردی………………………………………..…………………………………………………   127</p>
<p>منابع………………………………………..……………………………………………………………………  129</p>
<p>ضمائم………………………………………..………………………………………………………………… 140</p>
<p>چکیده انگلیسی…………… ………………………..…………………………………………………………145</p>
<p>1-1مقدمه</p>
<p>نظام آموزش و پرورش رسمی موجود در کشور ما که سابقه ای بیش از یک قرن دارد ، دارای اجرا و خرده نظامهایی است. یکی از خرده نظامهای حساس و تاثیر گذار بر اجزاءدگر نظام، خرده نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است(حسنی،1387).ارزشیابی به عنوان حلقه ای تاثیر گذار در فرایند نظام فعلی برنامه ریزی درسی نه عملکرد دیگر مولفه ها را در نظام می نمایاند و نه آگاهی کاملی از ابعاد مختلف رشد در زمینه های جسمانی،عاطفی،عقلانی و اجتماعی را ارایه می دهد.این ارزشیابی فرایند یاددهی یادگیری را به سمت دستیابی به انتظارات آموزشی و پرورشی هدایت نکرده و حدود و میزان دقیقی از تسلط،تغییر رفتار و پیشرفت فراگیر رانشان نمی دهد.از
یک مطلب دیگر :
 سویی دیگر نارضایتی از نظام ارزشیابی موجود در محافل تربیتی مو جب شد که در حوزه ارزشیابی تحصیلی اصلاحاتی ایجاد شود.نتیجه این اصلاحات ارائه رویکرد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی می باشد.</p>
<p>ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی رویکردی در ارزشیابی تحصیلی- تربیتی است که با استفاده از ابزارهاو روش های مناسب(آزمون ها،مشاهدات،پوشه کار و …)اطلاعات لازم را در ابعاد مختلف یادگیری،متناسب با جنبه های مختلف شخصیت دانش آموز،برای شناخت دقیق او در اختیار معلم و اولیاءقرار می دهد تابراساس آن،تدابیر مناسب برای بهبود شرایط و فرایندیاددهی-یادگیری پیش بینی و اجرا شود(رادمنش،33:1389).برای دستیابی به اهداف ارزشیابی توصیفی، اجرای صحیح آن یکی از ارکان مهم این طرح است.درطرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی نیز یکی از ارکان مهم برنامه نظارت برآن است.نیاز به نظارت و راهنمایی در طرح ارزشیابی توصیفی اجتناب پذیر است.زیرا نظارت و راهنمایی همواره در اجرای موثر و موفق برنامه های آموزشی نقشی اساسی داشته و دارد.به همین جهت پژوهش حاضر سعی دارد روش های نظارت بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی را بررسی نماید.</p>
<p>2-1بیان مسئله:</p>
<p>وجود ارزشیابی در نظام آموزشی به عنوان یکی از ضروری ترین و منطقی ترین ابزارهای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و پویایی آن می باشد که یکی از عواملی است که نظارت و راهنمایی تعلیماتی را در مدرسه ها ،لازم می کند. (وکیلیان،56:1375).</p>
<p>امروزه نیازمند سیستم هایی از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هستیم که به هر دانش آموزبه دیده ی حرمت نگاه کند. موهبت های طبیعی و انسانی او را بسیار بیشتر از آزمونهای سنتی نشان دهد(رستگار،13:1383).پس آن نوع سنجش که بتواند تصویری واضح و سه بعدی از رشد مهارت ها، تواناییها و  دانش و نگرش دانش آموز بدهد قابل دفاع می باشد(رستگار،34:1383). برخلاف ارزشیابی کمی که با  داده های کمی و ریاضی و عدد و ارقام سروکار دارد و از قضاوت برخوردار است.باید دانست که کیفیت یک امر نسبی و انعطاف پذیر می باشد و به طور کلّی می توان گفت که کیفیت مقطعی نیست بلکه اندیشه ای مستمر است و بر اساس تلاش و فعالیّت فرد انجام می گیرد.اما باید این مطلب را مدنظر داشت که ارزشیابی کمّی برای عموم قابل فهم تر و مفیدتر است و اما ارزیابی کیفی تخصصی تر بوده و مهارت و آموزش بیشتری برای بکارگیری لازم دارد و بیشتر از مفاهیم و کلمات کلیدی، ارزش گذاری وقضاوت برخوردار است(فراهانی،30:1383-29). ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی رویکردی در ارزشیابی تحصیلی-تربیتی است که با استفاده از ابزارهاو روش های مناسب(آزمون ها،مشاهدات،پوشه کار و …)اطلاعات لازم را در ابعاد مختلف یادگیری،متناسب با جنبه های مختلف شخصیت دانش آموز،برای شناخت دقیق او در اختیار معلم و اولیاءقرار می دهد تابراساس آن،تدابیر مناسب برای بهبود شرایط و فرایندیاددهی-یادگیری پیش بینی و اجرا شود(رادمنش،33:1389).</p>
<p>نظام ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی در ایران، از سال تحصیلی 83 – 1382 باهدف ایجاد تغییرات بنیادی در نظام موجود ارزشیابی و با عنایت به رویکردهای نوین در فرایند یاد دهی  یادگیری و شیوه های اثربخش ارزشیابی دانش آموزان، براساس دستورالعمل شورای عالی آموزش و پرورش در تعدادی از مدارس دوره ابتدایی اجرا شد(میرحسینی، ناهید ، پریرخ، مهری،158:1387).</p>
<p>با توجه به گزارش هایی که از روند اجرای فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی موجود است این طرح با مشکلات و نواقصی روبه رو است که ضرورت نظارت آموزشی بر این طرح را دو چندان می کند.از جمله مشکلات این طرح:</p>
<p>–     فقدان ابزارهای سنجش کیفی برای گردآوری داده ها در باره ی فرآیندیادگیری.</p>
<p>–     فقدان برنامه ی روشن و مدون برای تربیت نیروهای متخصص.</p>
<p>–     فقدان برنامه ی مدون برای پیش بینی و تأمین منابع مالی، امکانات و تجهیزات خاص مورد نیاز فعالیت های ارزشیابی کیفی (خوش خلق و شریفی ،1385: 143-142).</p>
<p>-عدم ثبت دقیق ومستند اطلاعات و شواهد مریوط به وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.</p>
<p>-قضاوت درمورد وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مشاهدات متفاوت و ناهمگون.</p>
<p>-کم توجهی به اهداف اصلی دروس به دلیل کنار گذاشتن بارم بندی و نمونه سوالات امتحانی رایج (احمدی،حمزه بیگی،11:1389-10) .</p>
<p>برای دستیابی به اهداف برنامه، اجرای صحیح آن یکی از ارکان مهم طرح است . درطرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی نیز یکی از ارکان مهم برنامه نظارت برآن است. برای اجرای موفق این طرح، معلمان نقش اساسی را ایفا می کنند. این پژوهش باتأکید بر نقش معلمان به عنوان مجریان برنامه به بررسی روش های نظارت  بر اجرای طرح اقدام کرد .</p>
<p>ضمنا اگر همه بسترها برای اجرای این طرح آماده باشد ولی هیچ نظارتی بر روند کار معلمان وجود نداشته باشد باز هم دغدغه ای به نام اعمال سلیقه برای خانواده و تضییع حقوق دانش آموزان و یا شاید دغدغه  «ارزشیابی های باری به هر جهت» پیش می آید.در این زمینه تقویت بعد نظارتی ونظارت دقیق بر معلمان مجری طرح رامی توان از شروط اصلی موفقیت طرح ارزشیابی عنوان کرد واین طرح باید با بازرسی و نظارت دقیق و بررسی مستمر نتایج کار معلمان مجری این طرح همراه باشد تا کاستی های آن به حداقل برسد.</p>
<p>موفقیت این طرح علاوه بر آموزش معلمان نیازمند نظارت دقیق مدیران مدارس، است. این اصل مسلم است که همواره نظارت از سوی مدیران بر کار معلمان باید در این طرح صورت بگیرد تا به عدالت آموزشی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی واقعی دست یابیم.</p>
<p>نظارت بر فراینداجرای ارزشیابی توصیفی در حال حاضر از طریق کمیته ارزیابی که متشکل از 5نفر می باشند که توسط کارشناس ابتدایی اداره آموزش و پرورش تعیین می شوند وبا استفاده ازابزارهایی از قبیل(چک لیست،مشاهده ،مصاحبه)فرایند اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی را نظارت می کنند و مشکلات اجرایی طرح را شناسایی کرده و بازخورد های موثر و مفید را به مجریان طرح ارزشیابی توصیفی می دهند.نظارت بر فرآیند اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی همچنین از طریق مدیران مدارس انجام می شود به این صورت که مدیر با حضور در کلاس به صورت مستقیم میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پوشه های کار دانش آموزان و فعالیت های دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار می دهد و پیشنهاد های سازنده و موثررادر جهت اجرای بهتر فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی به معلمان می دهد. برای اجرای بهتر فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی می توان روش های نظارت مطلوب از قبیل: روش نمایش تدریس،روش غیردستوری، روش مبتنی بر همکاری مشترک یا تشریک مساعی، روش کمک به معلمان برای استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی وروش تدریس مشترک را پیشنهاد کرد.</p>
<p>در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی حامدی(1388) با بررسی ارزشیابی اجرای برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان های سمنان و مهدی شهر در سال تحصیلی  88-87 نتیجه گرفت که بزرگترین دستاورد برنامه؛ افزایش بهداشت روانی درمحیط یاددهی یادگیری وبزرگترین چالش آن عدم آگاهی معلمان وجمعیت زیاد دانش آموزان درکلاس های درس بود. ملایی دستجردی(1389) با بررسی مشکلات ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و والدین دانش آموزان ابتدایی شهر اصفهان سال تحصیلی 89-1388دریافت که مشکلات مربوط به مقوله طراحی ارزشیابی توصیفی از نظر معلمان و والدین تا حدودی وجود دارد، مشکلات هنگام اجرا از نظر معلمان در حد زیاد و از نظر والدین تا حدودی وجود دارد.</p>
<p>اکنون با توجه به مطالب فوق و از آنجا که تاکنون پژوهشی جامعی در ارتباط با بررسی روش های نظارت بر اجرای فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی صورت نگرفته ، مساله اساسی پژوهش حاضر بررسی روش های نظارت بر اجرای فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی می باشد که به منظور بررسی آن ، مجموعاً سه سوال اصلی پژوهشی طرح و مورد بررسی واقع خواهد شد.</p>
<p>3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق :</p>
<p>اهمیت نظری</p>
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...