کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


 1-10 بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرآیند تولید……………………………………………………33
فصل دوم  پیشینه تحقیق………………………………………………………………………….35
2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-2مروری بر کارهای گذشته…………………………………………………………………………………………………………….37
فصل سوم  آشنای با نرم افزار فلوئنت………………………………………………………..44
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….45         3-2 اهمیت انتقال حرارت و جریات سیال………………………………………………………………………………………… .45
3-3 متد های پیشگویی……………………………………………………………………………………………………………………..46
3  -3-1 امتیازات یک محاسبه تئوری………………………………………………………………………………………………….47
3-3-2 نارسایی های محاسبه تئوری…………………………………………………………………………………………………48
3-3-3 انتخاب متد پیش گویی…………………………………………………………………………………………………………..49
3-4 CFD چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-4-1 یک برنامه CFD  چگونه کار می کند؟………………………………………………………………………………………51
3-4-2 توانایی نرم افزار فلوئنت……………………………………………………………………………………………………….53
3-5 آشنایی کلی با نرم افزار و قابلیت های آن………………………………………………………………………………………54
3-5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………55
3-5-2 ساختار برنامه………………………………………………………………………………………………………………………56

ب

3-5-3 قابلیت های  برنامه………………………………………………………………………………………………………………57
3-5-4 دید کلی از نرم افزار فلوئنت…………………………………………………………………………………………………58
3-5-5 اجرا کردن نرم افزار فلوئنت………………………………………………………………………………………………….62
3-5-5-1 محاسبه گر یک دقته و دو دقته…………………………………………………………………………………………62
3-5-5-2 اجرا نرم افزار فلوئنت در سیستم عامل………………………………………………………………………………62
3-5-5-3 انتخاب شیوه محاسباتی و فرمول بندی……………………………………………………………………………..63
3-5-5-4 وارد کردن شبکه………………………………………………………………………………………………………….64
3-5-5-5 تعریف شرایط مرزی……………………………………………………………………………………………………68
فصل چهارم فرضیات شبیه سازی و معادلات………………………………………………88
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….89
4-2 شبکه بندی………………………………………………………………………………………………………………………………..97
4-2-1 نان سنگک با شبکه بندی نوع اول………………………………………………………………………………………….97
4-2-2 نان سنگک با شبکه بندی نوع دوم…………………………………………………………………………………………99
4-2-3 نان بربری گرد با حفره های منظم………………………………………………………………………………………..100
4-2-4 نان بربری گرد با حفره های نا منظم…………………………………………………………………………………….101
4-2-5 نان بربری دراز با حفره های منظم……………………………………………………………………………………….102
4- 2- 6نان بربری دراز با حفره های نا منظم……………………………………………………………………………………103
4-3 معادلات ………………………………………………………………………………………………………………………………..105
4-4 شرایط مرزی……………………………………………………………………………………………………………………………106

ج

4-5 خواص فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………………..106
فصل پنجم نتایج شبیه سازی…………………………………………………………………..108
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..109
5-2 کانتورهای مربوط به نان سنگک…………………………………………………………………………………………………109
5-3 کانتورهای مربوط به نان بربری………………………………………………………………………………………………….129
5-3-1 کانتورهای مربوط به نان بربری دراز با شبکه بندی (مش) منظم ………………………………………………129
5-3-2 کانتورهای مربوط به نان بربری دراز با شبکه بندی (مش) نا منظم……………………………………………138
5-3-3کانتورهای مربوط به نان بربری گرد با شبکه بندی (مش) منظم…………………………………………………149
5-3-4کانتورهای مربوط به نان بربری گرد با شبکه بندی (مش)نا منظم ……………………………………………..160
فصل ششم نتیجه گیری………………………………………………………………………….166
ضمائم………………………………………………………………………………………………..169
پیوست الف…………………………………………………………………………………………169

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

پیوست ب…………………………………………………………………………………………..172
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………180

 
 
 

د

 
 
 
 
 فهرست جدول ها
جدول 3-1 منوهای مورد استفاده در هر مرحله…………………………………………………………………………………….61
جدول 3-2تقسیم بندی انواع نواحی……………………………………………………………………………………………………69
جدول3-3 پیش فرضهای تنظیم شده در سیستم SI برای شرط مرز ورودی سرعت……………………………………77
جدول3-4 پیش فرضهای تنظیم شده در سیستم SI برای شرط مرز ورودی جریان جرمی…………………………..81
جدول الف-1 مقایسه مشخصات نان سنتی و صنعتی…………………………………………………………………………..170
جدول الف-2 ادامه مقایسه مشخصات نان سنتی و صنعتی…………………………………………………………………..171
جدول ب-1 استاندارد ملی نان…………………………………………………………………………………………………………177
جدول ب-2 مشخصات نان……………………………………………………………………………………………………………..179

 

ه

 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 مقادیر ضریب هدایت حرارتی ارائه شده توسط وونگ و زو………………………………………………..107
نمودار 4-2 مقادیر ظرفیت حرارتی ویژه ارائه شده توسط وونگ و زو…………………………………………………..107
نمودار5-1 تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان سنگک……………………………………………………….127
نمودار5-2 تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان بربری دراز با شبکه بندی منظم……………………..137
نمودار5-3 تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان بربری دراز با شبکه بندی نا منظم………………….147
نمودار5-4 تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان بربری گرد با شبکه بندی منظم……………………..158
نمودار5-5 تغییرات درجه حرارت نسبت به زمان پخت نان بربری گرد با شبکه بندی نا منظم………………….164
 

و


 
 
 
 
فهرست شکل ها
شکل 1-1 تشریح فرآیند تولید نان صنعتی …………………………………………………………………………………………..17
شکل 1-2 دستگاه اتو ماتیک آماده ساز خمیر غیر پیوسته……………………………………………………………………….20
شکل 1-3 دستگاه اتو ماتیک آماده ساز خمیر پیوسته……………………………………………………………………………..21
شکل 1-4 دستگاه مخلوط کن دارای تغار دوار……………………………………………………………………………………..23
شکل 1-5 دستگاه چانه گیر اتو ماتیک محفظه ای………………………………………………………………………………….27

یک مطلب دیگر :

 

شکل 1-6 نمای شماتیک ذستگاه چانه گیر اتوماتیک محفظه ای……………………………………………………………..27
.شکل 1-7 فر چند طبقه ای……………………………………………………………………………………………………………….30
شکل 1-8 فر تونلی………………………………………………………………………………………………………………………….31
شکل1-9 نمایی از فر تونلی با تغییرات درجه حرارت…………………………………………………………………………..32
شکل2-1 نمایی از فر تونلی شبیه سازی شده توسط میراده…………………………………………………………………….38

ز

شکل2-2 نمای شماتیک فر با سینی متحرک مدل شده توسط تردتای………………………………………………………39
شکل2-3 فر نان صنعتی مورد مطالعه ونگ و زو…………………………………………………………………………………..40
شکل 2-4 فر الکتریکی مورد مطالعه توسط چانول و. آنیشاپروین……………………………………………………………41
شکل2-5. نتایج حاصل از شبیه سازی چانول برای درجه ژلاتینه شدن وتغییرات دما داخل نان……………………41
شکل2-6 نمای از فر با سینی های چرخان………………………………………………………………………………………….42

شکل 4-1 نمای شماتیک از نان سنگک مدل شده…………………………………………………………………………………90
شکل 4-2 نمای شماتیک ازتنور نان سنگک مدل شده……………………………………………………………………………91
شکل4-3 نمای شماتیک از نان بربری گرد با آرایش حفره های مربعی…………………………………………………….92
شکل 4-4 نمای شماتیک ازنان بربری گرد با آرایش حفره های مثلثی………………………………………………………92
شکل 4-5 نمای شماتیک ازنان بربری دراز با آرایش حفره های مثلثی……………………………………………………..93
شکل 4-6 نمای شماتیک از نان بربری دراز با آرایش حفره های مربعی…………………………………………………..93
شکل 4-7 نمای شماتیک از تنورنان بربری…………………………………………………………………………………………..94
شکل 4-8 نمای شماتیک از قرار گرقتن نان سنگک درون تنور……………………………………………………………….95
شکل 4-9 نمای شماتیک از قرار گرفتن نان بربری دراز درون تنور………………………………………………………….96
شکل 4-10 نمای شماتیک از قرار گرفتن نان بربری گرد درون تنور………………………………………………………..96
شکل 4-11 نمای تنور نان سنگک شبکه بندی هرم های 4 وجهی…………………………………………………………..97

ح

شکل 4-12نمایی از نان سنگک شبکه بندی شده با هرم های 4 وجهی……………………………………………………98
شکل 4-13 نمای تنور نان سنگک شبکه بندی منشور های 5 وجهی……………………………………………………….99
شکل 4-14نمایی از نان سنگک شبکه بندی شده با منشور 5 وجهی………………………………………………………..99
شکل 4-15 نمای تنور نان بربری شبکه بندی شده………………………………………………………………………………100
شکل 4-16نمای شبکه بندی نان بربری گرد با حفره های منظم…………………………………………………………….101
شکل 4-17نمای نزدیک شبکه بندی نان بربری گرد با حفره های منظم………………………………………………….101
شکل 4-18 نمای نان بربری گرد  شبکه بندی شده با حفره های نا منظم………………………………………………..102
شکل 4-19 نمای  نردیک از نان بربری گرد  شبکه بندی شده با حفره های نا منظم………………………………..102
شکل4-20نمای نان بربری دراز شبکه بندی شده با حفره های منظم هرم های 4 وجهی…………………………..103
شکل 4-21نمای نزدیک نان بربری دراز شبکه بندی شده با حفره های منظم………………………………………….103
شکل4-22نمای نان بربری دراز شبکه بندی شده با حفره های نا منظم هرم های 4 وجهی……………………….104
شکل4-23نمای نزدیک نان بربری دراز شبکه بندی شده با حفره های  نا منظم هرم های 4 وجهی……………104
شکل5-1 کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان 61 ثانیه…………………………………………………………………….110
شکل5-2 کانتور توزیع دما در پایین نان در زمان 61 ثانیه……………………………………………………………………..110
شکل5-3 کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان 61 ثانیه………………………………………………………………..111
شکل5-4 کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان 61 ثانیه………………………………………………………….111
شکل5-5 کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان 61 ثانیه……………………………………………………………112

ط

شکل5-6 کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان 161 ثانیه………………………………………………………………….113
شکل5-7 کانتور توزیع دما درپایین نان در زمان 161 ثانیه…………………………………………………………………….113
شکل5-8 کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان 161 ثانیه………………………………………………………………113
شکل5-9 کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان 161 ثانیه………………………………………………………..114
شکل5-10 کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان 161 ثانیه…………………………………………………………114
شکل5-11 کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان 261 ثانیه…………………………………………………………………116
شکل5-12 کانتور توزیع دما درپایین نان در زمان 261 ثانیه………………………………………………………………….116
شکل5-13 کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان 261 ثانیه……………………………………………………………117
شکل5-14 کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان 261 ثانیه………………………………………………………117
شکل5-15 کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان 261 ثانیه…………………………………………………………118
شکل5-16 کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان 361 ثانیه…………………………………………………………………119
شکل5-17کانتور توزیع دما در پایین نان در زمان 361 ثانیه………………………………………………………………….119
شکل5-18 کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان 361 ثانیه…………………………………………………………….120
شکل5-19 کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان 361 ثانیه………………………………………………………120
شکل5-20 کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان 361 ثانیه…………………………………………………………121
شکل5-21 کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان 461 ثانیه………………………………………………………………..122
شکل5-22 کانتور توزیع دما در پایین نان در زمان 461 ثانیه…………………………………………………………………122

ی

شکل5-23 کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان 461 ثانیه……………………………………………………………123
شکل5-24 کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان 461 ثانیه………………………………………………………123
شکل5-25 کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان 461 ثانیه…………………………………………………………124
شکل5-26 کانتور توزیع دما در بالای نان در زمان 561 ثانیه…………………………………………………………………125
شکل5-27 کانتور توزیع دما در پایین نان در زمان 561 ثانیه…………………………………………………………………125
شکل5-28 کانتور توزیع دما مقطع افقی تنور در زمان 561 ثانیه…………………………………………………………….126
شکل5-29 کانتور توزیع سرعت مقطع افقی تنور در زمان 561 ثانیه………………………………………………………126
شکل5-30 کانتور توزیع دما مقطع عرضی تنور در زمان 561 ثانیه…………………………………………………………127
شکل5-31 کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان 71 ثانیه…………………………………..129
شکل 5-32 کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری دراز در زمان 71 ثانیه………………………………….129
شکل5-33 کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان 71 ثانیه………………………………………….130
شکل5-34 کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان 71 ثانیه……………………………………..130
شکل5-35 کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای عرضی در زمان 71 ثانیه………………………………………130
شکل 5-36 کانتور توزیع درجه حرارت در بالای نان بربری دراز در زمان 121 ثانیه………………………………..131
شکل 5-37 کانتور توزیع درجه حرارت در پایین نان بربری دراز در زمان 121 ثانیه………………………………..131
شکل5-38 کانتور توزیع در جه حرارت تنور در نمای افقی در زمان 121 ثانیه………………………………………..132
شکل5-39 کانتور توزیع سرعت هوای داغ تنور در نمای افقی در زمان 121 ثانیه……………………………………132

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-08-13] [ 04:06:00 ب.ظ ]
 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان ………………………………… صفحه

چکیده و

 

فصل اول

1- 1 مقدمه 1

1-2 تبیین مسأله پژوهشی 2

1-3 اهداف: 3

1 – 4 – پرسشهای اساسی پژوهش: 3

1 – 4 – 1 پرسشها : 3

1- 5 – پیشینه تحقیق 3

1- 6- کلیدواژه 8

1-6 – 1- تعاریفی از مخروط افکنه توسط محققین 8

1-6 – 1 – 1 – انواع پارادیم در مطالعه مخروط افکنه‌ها 8

1-6-2- دشت جیرفت 9

1- 6-3 – مدل و مدلسازی 9

1-6- 3- 1- تاریخچه پیدایش مدل در ژئومورفولوژی و انواع مدل 10

1-6 – 3- 2- تحلیل کمی در ژئومورفولوژی و انواع مدل ریاضی 11

1-6 – 3 – 2 – 1 همبستگی و رگرسیون 11

1-6 – 3 – 2 – 2 – همبستگی 11

1-6 – 3 – 2 – 3 – مفهوم معنی‌داری در همبستگی 12

1-6 – 3 – 2 -4 – رگرسیون خطی 12

1-6 – 3 – 2- 5 – رگرسیون غیرخطی 12

1-6 – 3 – 2 – 6 – تحلیل خوشه‌ای 13

1-7- کلیات روش تحقیق …………………….. 13

1- 8 موقعیت منطقه مطالعاتی 14

1-8- 1 موقعیت سیاره‌ای و جهانی 14

1 – 8- 2- موقعیت ریاضی 14

1-8-3 – موقعیت نسبی 15

1-8 – 4 – موقعیت زمین شناسی 16

1- 8 – 5 – موقعیت اداری وسیاسی 17

1- 8 – 6 – موقعیت هیدرولوژیکی 17

1- 9 – پایگاه اطلاعات جغرافیایی 18

عنوان                                                 صفحه

1-9 -1 – نقشه‌های مورد استفاده 18

1-10- تصاویر ماهواره‌ای……………………. 20

 

فصل دوم : روش پژوهش ومراحل آن

2 – 1- روابط کمی در مطالعه مخروط افکنه‌ها 21

2-2-1- شیوه انجام بررسی و مطالعات 22

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-3 دسته‌بندی پارامترهای ژئومورفولوژی حوضه‌ها و مخروط افکنه‌ها 22

2-4 – نقشه موقعیت مکانی حوضه- مخروط‌ها 23

2-5 – خصوصیات فیزیوگرافی حوضه – مخروط‌ها 24

2- 5 – 1- خصوصیات مورفومتری حوضه‌ها 24

2-5 – 2 – خصوصیات فیزیوگرافی مخروط افکنه‌ها 41

2- 6- نقشه‌های زمین شناسی منطقه و جنس زمین شناسی منطقه 47

2- 7 همبستگی مقدماتی بین خصوصیات مورفومتری حوضه – مخروط‌ها 49

 

فصل سوم: ویژگیهای طبیعی منطقه

3-1 – مقدمه 51

3- 2 – خصوصیات فیزیکی دشت جیرفت: 51

3-2 – 1 – مساحت دشت 51

3-2 – 3 – ارتفاع: 51

3- 2 – 3 – شیب دشت 52

3- 3 – اقلیم منطقه 53

3 – 4- عوامل و عناصر تشکیل دهنده آب وهوای دشت جیرفت: 53

3 – 4 – 1 – دما 53

3-4-2- توده غربی 53

3-4-4 – توده قطبی 54

3-4-5- بارش 54

3-4-6- رطوبت 55

3-5 – اقلیم محلی حاکم بر منطقه جیرفت 55

3-5-1 اقلیم گرم و خشک 55

3-5-2 اقلیم معتدل کوهستانی: 55

3-5-4 اقلیم سرد کوهستانی 55

 

عنوان                                                 صفحه

3-6 – زمین شناسی 55

3-6 زمین ساخت یا تکتونیک منطقه 57

3- 7 – گسل‌های منطقه مورد مطالعه 57

3-7-1 – گسل سبزواران 57

3- 7 – 2 – گسل جیرفت 58

3- 7 – 3 – گسل دوساری 58

3-7-4- گسل کهنوج 58

3- 7 – 5 –گسل سرگریچ 58

3 -7 – 5 – گسل سمک 58

3- 8- واحدهای ژئومورفولوژی منطقه 59

3-8 -1- مناطق مرتفع 60

3-8- 2- مخروط افکنه‌ها 60

3-8-3 – دشت جیرفت 60

3- 9- تقسیم‌بندی انواع دشت در منطقه مورد مطالعه 60

3-9- 1 – دشت سر 61

3 – 9 -1- 1 – انواع دشت سر در دشت مورد مطالعه 61

-5-1-1-1 دشت سر لخت 61

3-9-1-1-3 دشت سر پوشیده (پلایا) 62

4-5-1-1-4 دشت سر انتهایی (باهادا) 62

 

یک مطلب دیگر :

 

فصل چهارم : نتایج و یافته تحقیق

4-1 – مقدمه …………………………….. 63

4-2 شیب مخروط افکنه‌ها 64

4- 3 ویژگیهای شیب در مخروط افکنه‌های دشت جیرفت 64

4-3-1 رابطه ی شیب مخروط با مساحت حوضهی آبریز 64

4-3-2 ارتباط شیب مخروط با مساحت مخروط افکنه 64

4-3-3 ارتباط شیب و شعاع مخروط افکنه 65

4- 3-4 ارتباط شیب و ارتفاع مخروط 65

4-4 مساحت مخروط افکنه با مساحت حوضه ی آبریز 65

4-4-1 رابطه ی مساحت مخروط با مساحت حوضه ی آبریز 66

4- 5 همبستگی بین خصوصیات مهم ژئومتری حوضه‌ها با مخروط افکنه‌ها 66

 

عنوان                                         صفحه

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

5 – 1 نتیجه گیری 84

5 – 1 – 1 اثبات فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق 84

5-2 – تحلیل نتایج تفکیک مدل‌ها 85

5- 3 پاسخگویی به پرسش‌های تحقیق 85

5- 4 – نتایج خوشه بندی 86

5-5- پیشنهادات 86

5-6 – پیشنهاد‌های علمی پژوهشی 86

5-7 – پشنهادات اجرایی 87

منابع و مأخذ…………………………….. 88

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                         صفحه

شکل (1-1) سه منطقه، حمل و رسوبگذاری که در نهایت به تشکیل مخروط افکنه منجر می‌شود……………………. 11

شکل(1-2) موقعیت سیاره‌ای منطقه مورد مطالعه…… 14

شکل(1-3) موقعیت ریاضی منطقه مورد مطالعه…….. 15

شکل(1 – 4) موقعیت نسبی دشت جیرفت…………… 16

شکل(1 – 5) موقعیت زمین شناسی منطقه…………. 17

شکل(1- 6) موقعیت هیدرولوژیک منطقه مورد مطالعه.. 17

شکل(1-7) اندکس نقشه‌های 1:50000…………….. 18

شکل(1-8) اندکس نقشه‌های 1:100000……………. 18

شکل(1-9) اندکس نقشه‌های 1:25000…………….. 19

شکل (1- 10)تصویر سه بعدی دشت جیرفت بااستفاده از Google Earth……………………………………. 19

شکل (1-11) موقعیت مخروط افکنه‌های دشت جیرفت با استفاده ازGoogle Earts……………………………… 20

شکل(2-1)موقعیت مکانی حوضه – مخروط‌ها………… 23

شکل (2- 2)موقعیت مکانی مخروط افکنه‌ها درنقشه توپوگرافی……………………………………….. 23

شکل (2-3) نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه…. 47

شکل(2-4) نقشه جنس زمین شناسی منطقه مورد مطالعه. 47

شکل(3-1) طبقات ارتفاعی منطقه مورد مطالعه……. 52

شکل(3- 2) نقشه شیب دشت مورد مطالعه…………. 52

شکل (3-3) نمودار درصد بارندگی فصلی شهرستان جیرفت طی دوره آماری 1384-1369………………………….. 54

شکل (3- 4) نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه… 56

شکل (3-5) نقشه مواد مادری منطقه مورد مطالعه…. 57

شکل (3- 6) نقشه گسل‌های منطقه مورد مطالعه از تصاویر ماهواره‌ای GoogleEarts……………………….. 58

شکل(3-7) گسل‌های منطقه مورد مطالعه………….. 59

شکل (3-8) نقشه واحدهای ژئومورفولوژی منطقه…… 59

شکل(3-10)نقشه انواع دشت سر در منطقه مورد مطالعه 60

شکل (4 – 1) ارتباط بین مساحت حوضه با مساحت مخروط 81

شکل (4 – 2) ارتباط مساحت مخروط با شیب مخروط 81

شکل (4 – 3) ارتباط شیب و شعاع مخروط 81

شکل (4 – 4) ارتباط شیب وشعاع مخروط از نوع توانی 82

شکل (4 – 5) ارتباط شیب و مساحت مخروط افکنه 82

شکل (4-6) ارتباط مساحت مخروط با عامل شکل حوضه 82

 

عنوان                                         صفحه

 

شکل(4- 7) نمودار دندروگرام حاصل از طبقه‌بندی مخروط افکنه‌های منطقه بر اساس بر اساس کل متغیرهای اندازه‌گیری شده…………………………………….. 83

شکل (4- 8) نمودار دندروگرام حاصل از طبقه‌بندی مخروط افکنه‌های منطقه بر اساس بر اساس مشخصات اندازه‌گیری مربوط به حوضه…………………………………. 83

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                        صفحه

جدول (1-1) پارادایم‌های مختلف مورد استفاده در مطالعه مخروط افکنه‌ها(درون 1996) ………………….. 9

جدول (2-1) خصوصیات مورفومتری حوضه شماره 1…… 24

جدول(2-2) خصوصیات مورفومتری حوضه شماره 2……. 25

جدول (2-3) خصوصیات مورفومتری حوضه شماره 3…… 26

جدول (2-4)خصوصیات مورفومتری حوضه شماره 4……. 27

جدول (2-5) خصوصیات مورفومتری حوضه شماره 5…… 28

جدول (2- 6)خصوصیات مورفومتری حوضه شماره 6…… 29

جدول (2-7)خصوصیات مورفومتری حوضه شماره 7……. 30

جدول (2-8) خصوصیات مورفومتری حوضه شماره 8…… 31

جدول (2-9)خصوصیات مورفومتری حوضه شماره 9……. 32

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:05:00 ب.ظ ]
 

 

 

 

فهرست

عناوین                                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات و مفاهیم 13

 1. کلیات و مفاهیم. 14
 2. 1. کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………14

1 .1 .1. بیان مسئله تحقیق.. 14

 1. 1. 1. سؤالات تحقیق.. 14
 2. 1. 1. فرضیات تحقیق.. 15
 3. 1. 1. ضرورت و اهداف.. 15
 4. 1 .1. پیشینه تحقیق.. 15
 5. 1. 1.نتایج.. 16
 6. 1. مفاهیم. 17
 7. 2. 1. معنا شناسی حضانت.. 17
 8. 1. 2. 1. معنای لغوی حضانت.. 17
 9. 1. 2. 1. تعمیم در معنای لغوی. 18
 10. 1. 2. 1. تعریف حضانت در اصطلاح فقها 21
 11. 1 2. 1. حضانت در قانون مدنی. 23
 12. 1. 2. 1. حضانت در قران و روایات.. 23
 13. 1. 2. 1. مباشرت در حضانت.. 26
 14. 1. ماهیت شناسی حضانت… 27
 15. 3. 1. معنای حق و تفاوت آن با حکم. 27
 16. 1. 3. 1. حق و معنای اصطلاحی آن. 27
 17. 1. 3. 1. تفاوت حق و حکم. 30
 18. 1. 3. 1. حق یا تکلیف.. 30

فصل دوم: دوران، شروط و موارد سوء استفاده از حق حضانت… 33

 1. 2. دوران حضانت و اولویت پدر و مادر. 34
 2. 1. 2. جدایی پدر و مادر از فرزند. 34
 3. 1. 2. حضانت در صورت جدایی پدر و مادر 35
 4. برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 5.  

 6. 1. 1. 2. نظریه اول عدم تفاوت میان پسر و دختر 35
 7. 1. 1. 2. نظریه دوم تفاوت میان پسر و دختر 37
 8. 1. 2. حضانت در صورت فوت والدین. 41
 9. 2. 1. 2. حضانت در صورت فوت یکی والدین. 41
 10. 2. 1. 2. حضانت طفل در صورت فوت هر دو 43
 11. 1. 2. پایان حضانت.. 45
 12. 2. شروط حضانت… 46
 13. 2. 2. شروط مشترک.. 46
 14. 1. 2. 2. عقل و قدرت.. 46
 15. 1. 2. 2. اسلام 49
 16. 1. 2. 2. صلاحیت اخلاقی. 51
 17. 1. 2. 2. عدم اعتیاد 52
 18. 1. 2. 2. عدم ابتلا به بیماری‌های خطرناک.. 54
 19. 2. 2. شرایط ویژه مادر 55
 20. 2. 2. 2. فارغ بودن از حقوق زوجیت.. 55
 21. 1. 2. 2. 2. موقعیت زمانی ازدواج مادر 59
 22. 1. 2. 2. 2. تجدید پذیری حق مادر 61
 23. 2. 2. 2. اقامت مادر 63
 24. 2. 2. 2. آزادگی (برده نبودن). 64
 25. 2. معیار و مبنای سوء استفاده از حق حضانت… 65
 26. 3. 2. معیار سوء استفاده از حق.. 67
 27. 3. 2. نتیجه بحث در حقوق کنونی. 68
 28. 2. 3. 2. قلمرو اجرای نظریه در حقوق کنونی. 69
 29. 3. 2. معیار سوء استفاده از حق در فقه. 70
 30. 3. 3. 2. دلایل اثبات نظریه منع سوء استفاده از حق.. 71
 31. 3. 2. در حقوق کنونی ایران. 71
 32. 2. موارد سوء استفاده از حق حضانت… 73
 33. 4. 2. بکار گیری کودک در فعالیت‌های مجرمانه. 73
 34. یک مطلب دیگر :
 35. پایان نامه حقوق درباره : رابطه نامشروع
 36. 4. 2. آزار و اذیت کودک.. 73
 37. 4. 2. منع از بازی و سرگرمی. 75
 38. 4. 2. عدم استرداد طفل.. 76
 39. 4. 2. عدم پرداخت هزینه نگهداری طفل.. 76
 40. 4. 2. ممانعت از تحصیل کودک.. 76
 41. 4. 2. ممانعت از ملاقات طفل.. 77
 42. 4. 2. عدم مواظبت از طفل.. 79

فصل سوم: مسئولیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی.. 80

 1. 3. مفهوم و مصادیق سرپرست در قانون.. 82
 2. 1. 3. مفهوم سرپرست.. 82
 3. 1. 3. تقسیم سرپرست از حیث ماهیت.. 83
 4. 2. 1. 3. سرپرست قانونی. 83
 5. 2. 1. 3. سرپرست قراردادی. 84
 6. 3. مسئولیت… 85
 7. 2. 3. اقسام مسئولیت.. 87
 8. 1. 2. 3. مفهوم و ماهیت مسئولیت قراردادی. 87
 9. 1. 1. 2. 3. شرایط تحقق مسئولیت قراردادی. 88
 10. 1. 2. 3. مفهوم مسئولیت مدنی. 88
 11. 2. 1. 2. 3. مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت جزائی. 90
 12. 2. 1. 2. 3. مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی. 91
 13. 2. 1. 2. 3. مبانی نظری مسئولیت مدنی. 91
 14. 2. 1. 2. 3. منابع مسئولیت مدنی در فقه اسلامی و کلام فقها 93
 15. 2. 1. 2. 3. شرایط تحقق مسئولیت مدنی. 95
 16. 5. 2. 1. 2. 3.. عناصر مسئولیت.. 95
 17. 5. 2. 1. 2. 3. آثار ایجاد مسئولیت مدنی. 96
 18. 1. 2. 3. مفهوم مسئولیت کیفری. 98
 19. 3. 1. 2. 3. مبانی کلی مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق عرفی. 99
 20. 3. 1. 2. 3. زیر بنای مسئولیت در نظام کیفری اسلام 99
 21. 3. 1. 2. 3. ارکان مسئولیت کیفری در قوانین وضعی. 101
 22. 3. 1. 2. 3. شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری. 101
 23. 3. ضمانت‌های اجرایی حقوقی مسئولیت‌های ناشی از سوء استفاده از حق حضانت… 102
 24. 3. 3. سلب حق حضانت.. 102
 25. 3. 3. ممنوعیت آزار و اذیت کودک.. 104
 26. 2. 3. 3. کودک آزاری جنسی. 104
 27. 3. 3. بکار‌گیری کودک در فعالیت‌های مجرمانه. 105
 28. 3. 3. الزام به استرداد طفل.. 106
 29. 3. 3. الزام به پرداخت هزینه نگهداری طفل.. 107
 30. 3. 3. محدودیت صلاحیت اعمال حق حضانت.. 108
 31. 3. 3. الزام به تحصیل کودک.. 108
 32. 3. 3. ترتیب لازم برای ملاقات طفل.. 111
 33. 3. 3. ضمانت اجرای عدم مواظبت طفل.. 112

نتایج… 113

پیشنهادات… 114

ضمایم و پیوست‌ها 115

فهرست منابع.. 119

 

 

     

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات و مفاهیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:04:00 ب.ظ ]
واژگان کلیدی: ازدواج دختران نوجوان، فرزندآوری، توسعه یافتگی، شهرنشینی، تحصیلات، اشتغال، توزیع فضایی

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                             صفحه      

 

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………….. 7

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی……………………………………………………………………………… 9

2-2-1- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2-2- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………… 17

 

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

3-1- مروری بر نظریات موجود……………………………………………………………………………………………….. 27

3-1-1- نظریات مرتبط با سن ازدواج……………………………………………………………………………….. 27

3-1-1-1- نظریه­های اقتصادی…………………………………………………………………………………. 27

3-1-1-2- نظریه­های جامعه­شناختی………………………………………………………………………… 28

3-1-1-3- نظریه­های جمعیت­شناختی……………………………………………………………………… 28

3-1-1-4- نظریه نوسازی…………………………………………………………………………………………. 29

عنوان                                                                             صفحه      

 

3-1-1-5- نظریه مبادله……………………………………………………………………………………………. 30

3-1-1-6- نظریه برابری جنسیتی…………………………………………………………………………….. 31

3-1-2- نظریات مرتبط با باروری……………………………………………………………………………………… 32

3-1-2-1- نظریه­های اقتصادی…………………………………………………………………………………. 32

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

3-1-2-2- نظریه­های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………. 33

3-1-2-2-1- نظریه کالدول……………………………………………………………………………………… 34

3-1-2-2-2- نظریه کول………………………………………………………………………………………….. 35

3-1-2-2-3- نظریه دیویس و بلیک…………………………………………………………………………. 36

3-2 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 38

3-3- مدل تجربی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 38

3-4- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 39

 

فصل چهارم: روش تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 41

4-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 41

4-3- ابزار جمع­آوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………….. 42

4-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 42

4-5- واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-6- قلمرو زمانی و مکانی………………………………………………………………………………………………………. 43

4-7- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………. 43

4-8- تکنیک­های آماری تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………….. 43

4-8-1- تحلیل مدل خودهمبستگی فضایی و محلی…………………………………………………………. 43

4-8-2- شاخص موران…………………………………………………………………………………………………….. 45

4-8-3- شاخص محلی پیوند فضایی (لیسا)………………………………………………………………………. 46

4-9- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………….. 46

4-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………….. 46

4-9-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………. 48

عنوان                                                                             صفحه      

 

فصل پنجم: یافته­های تحقیق

5-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….. 50

5-2- آمار استنباطی و مکانی…………………………………………………………………………………………………… 66

5-3- تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………………………….. 90

یک مطلب دیگر :

 

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

6-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 109

6-2- نتایج فرضیات    ……………………………………………………………………………………………………… 111

6-3- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 121

6-4- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 121

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………. 122

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

جدول 4-1: انواع الگوهای توزیع فضایی پدیده­های زمین مرجع…………………………………….. 45

جدول 4-2 عناوین و وزن شاخص ­ها جهت تعیین درجه توسعه ­یافتگی شهرستان های

کشور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

جدول 5-1 درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده (کشور به تفکیک استان)………………….. 52

جدول 5-2 درصد ازدواج زنان نوجوان (کشور به تفکیک استان)  ………………………………… 55

جدول 5-3 میزان باروری ویژه گروه سنی 19-10 سال (کشور به تفکیک استان)…………. 58

جدول 5-4 درصد تحصیلات زنان 19-10 ساله کل کشور (به تفکیک استان)……………… 61

جدول 5-5 درصد اشتغال زنان 19-10 ساله در مناطق مختلف کشور………………………….. 64

جدول 5-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی –

اجتماعی شهرستان­ها و نرخ ازدواج دختران نوجوان……………………………………………………… 66

جدول 5-7 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد تحصیلات دختران نوجوان و نرخ

ازدواج دختران نوجوان در مناطق مختلف کشور…………………………………………………………….. 70

جدول 5-8 آزمون رابطه نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق روستایی و شهری………… 72

جدول 5-9 شاخص خودهمبستگی فضایی در سرشماری 1385 به تفکیک مناطق

 

شهری و روستایی………………………………………………………………………………………………………….. 73

جدول 5-10 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد اشتغال زنان نوجوان و نرخ

ازدواج دختران نوجوان در مناطق مختلف کشور…………………………………………………………….. 75

جدول 5-11 ضریب همبستگی بین درصد شهرنشینی و نرخ ازدواج دختران نوجوان……. 76

جدول 5-12 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی –

اجتماعی شهرستان­ها و فرزندآوری زنان نوجوان …………………………………………………………. 77

جدول 5-13 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد تحصیلات دختران نوجوان و

میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور……………………………………………….. 81

عنوان                                                                                                    صفحه

 

جدول 5-14 آزمون رابطه میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق روستایی و شهری…. 84

جدول 5-15 شاخص خودهمبستگی فضایی در سرشماری 1385 به تفکیک مناطق

 

 شهری و روستایی…………………………………………………………………………………………………………. 85

جدول 5-16 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد پایین اشتغال زنان نوجوان و

میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور……………………………………………….. 86

جدول 5-17 ضریب همبستگی بین درصد شهرنشینی و فرزندآوری نوجوان…………………. 87

جدول 5-18 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان

فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور…………………………………………………………… 89

جدول 5-19 عناصر متغیرهای زمینه­ای درون معادله برای پیش­بینی متغیر میانی نرخ

ازدواج دختران نوجوان در سطح شهرستان­ها……………………………………………………………….. 91

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:03:00 ب.ظ ]
1.2          طرح مساله. 4

1.3          ضرورت و اهمیت مساله. 6

1.4       پرسش های پژوهش…. 6

1.5          اهداف پژوهش…. 7

1.6          مروری بر پیشینه پژوهش…. 7

1.6.1            مطالعات مدرنیته در جامعه ایران.. 7

1.6.2            مطالعات تاریخ اجتماعی ایران.. 9

1.6.3          مطالعات جریان علم در ایران.. 11

1.7          روش پژوهش…. 15

فصل دوم رویکردهای نظری.. 16

مبانی اجتماعی – معرفتی علم مدرن و توسعه آن.. 16

2.1          مقدمه. 17

2.2          رویکرد های نظری مبانی معرفتی اجتماعی علم مدرن.. 17

2.2.1            دیدگاه های مطرح شده پیرامون شناخت علم مدرن.. 17

2.2.1.1              خاستگاه معرفتی – اجتماعی علم مدرن.. 18

2.2.1.2              نظریاتی پیرامون روش به کار گرفته شده در علم مدرن.. 22

2.2.1.3              ماهیت و اهداف معرفتی – اجتماعی علم مدرن.. 27

2.2.1.4              خروجی علم مدرن.. 31

2.2.2            رویکردهای نظری مناسبات علم مدرن و جامعه. 31

2.2.2.1              ساختار و  نهاد علم مدرن از نظر کارکردگرایان.. 33

2.2.2.2            رویکرد های جامعه شناختی کلاسیک علم و معرفت… 37

2.2.2.3              رویکرد جامعه شناسی معرفت علمی.. 39

2.2.2.4        رویکرد جامعه شناختی تمام عیار معرفت علمی.. 41

2.2.2.5              رویکرد جامعه شناختی گفتمان علمی.. 45

1.1.1.1              رویکرد جامعه شناختی پست مدرن به مناسبات علم مدرن و جامعه. 46

2.2.2.6              نظریات جدید مناسبات علم و جامعه. 46

2.2.3            جمع بندی.. 47

2.3          مبانی نظری توسعه علم مدرن.. 50

2.3.1            دیدگاه هایی پیرامون چگونگی پیشرفت و توسعه علم مدرن.. 50

2.3.1.1              دیدگاه فیلسوفان علم.. 51

2.3.1.2              دیدگاه روانشناسان علم و معرفت… 52

2.3.1.3              دیدگاه نظریه پردازان اجتماعی کلاسیک… 52

2.3.1.4              نظریات جدید چگونگی توسعه علم مدرن.. 55

2.4       فرضیات پژوهش…. 56

2.4.1          مفروضات معرفتی.. 57

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2.4.2            مفروضات اجتماعی.. 57

2.5          مدل پژوهش…. 58

2.5.1            توسعه علم مدرن.. 58

فصل سوم رویکرد تاریخی اجتماعی به علم و تحولات علمی در ایران معاصر. 59

3.1          توصیف کلی فصل.. 60

3.2       نگرش تاریخی به سرنوشت علم در ایران.. 60

3.2.1            علم در ایران از آغاز دوره اسلامی تا قاجار 60

3.2.2            علم در ایران از قاجار تا عصر کنونی.. 62

3.2.2.1              تاسیس دارالفنون.. 63

3.3          رویکردهای نظری دلایل عدم توسعه علم مدرن در ایران.. 65

3.3.1            نظریات توسعه. 65

3.3.1.1              نظریه مدرنیزاسیون(نوسازی) 66

3.3.1.2              نظریه وابستگی.. 67

3.3.2            بررسی چالش های معرفتی اجتماعی توسعه علم مدرن در ایران.. 68

3.3.2.1              چالش ها، مسائل و محدودیت های اجتماعی روبرو شدن با علم مدرن در ایران  68

3.3.2.2              چالش ها، مسائل و محدودیت های معرفتی روبرو شدن با علم مدرن در ایران  77

فصل چهارم. 84

جمع بندی و نتیجه گیری.. 84

4.1          توصیف کلی فصل.. 85

4.2          جمع بندی نظری مبانی معرفتی – اجتماعی علم مدرن.. 85

4.3          جمع بندی نظری چالش های معرفتی – اجتماعی علم مدرن در ایران.. 86

4.4       نتیجه گیری.. 88

5منابع  91

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

فصل اول  کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1       مقدمه

در مطالعه تاریخ زندگانی بشر، همواره تحولاتی به چشم می خورد که سرنوشت اجتماعات انسانی را دستخوش تغییراتی بنیادین نموده است. این تحولات گاه به صورت جریانی پیوسته و با آهنگی منظم و قابل انتظار پیش رفته و بارقه ای از امید را در ذهن دانشمندان، در درک قاعده مندی پدیده های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و.. روشن نموده است و گاه نیز بدون آمادگی قبلی جمعی و در میان بهت و حیرت محققان، تحولی اجتماعی چنان رقم خورده است که گویی مطالعات علمی و تلاش در جهت ساختارمند نمایی واقعیات، بر خلاف انتظار در جهات دیگری تداوم داشته است.

هرچند ظهور مدرنیته به عنوان بزرگترین دستاورد زندگی بشر، با توجه به روال تاریخی و معرفت شناسانه اروپای قرن 15و 16 میلادی اعم از فشارهای فکری ناشی از تسلط کلیسا به عنوان نهادی اجتماعی و سیاسی بر صحنه زندگی اجتماعی و نیز دوران رکود فکری به دلیل قداست امور روحانی و آمادگی همگانی برای رهایی از پیله تاریک انزوای عقلانیت و.. امری گریز ناپذیر به نظر می رسید، لیکن بدبینانه ترین نظریات اجتماعی و خوشبینانه ترین تئوری های شناختی هرگز پیامدهای مدرنیته را در جهان امروز، با چنین فراگیری و تعمق، پیش بینی نمی کردند.

جریان مدرنیسم، آغازگر عصر طلایی شکوفایی در تمامی عرصه های فکری و اجتماعی و صنعتی در غرب بوده و به دنبال چنین حرکتی ابعاد مختلفی از وجوه زندگانی بشر دستخوش تغییر و باز اندیشی شده است. تکنولوژی پا به دروازه های صنعت نهاده و با ایجاد تحولی بنیادین علی رغم تولیدات انبوه و مهم برای رفاه زندگی بشر و ایجاد فرصت های اشتغال و حرکت، نظام سرمایه داری را  با همه عوارض آن شالوده ای مستحکم بخشید. عرصه اقتصادی با وجود نظام های جدید، ارتباطات و اطلاعات، جان تازه ای گرفته و سامان یافت. صنایع نظامی نیز با پیشرفت بسیار، نوع جدیدی از اقتدار جهانی را رقم زد و وحشتی همگانی ایجاد نمود. پزشکی و بهداشت در شاخه های مختلف خود قدم های چشمگیری برداشت و به خدمت بشر همت گماشت.

اما زیر بنایی ترین تحول در عرصه تفکر در نگاهی عام و به طور اخص در جریان علمی اتفاق افتاد به طوری که با پیدایش چنین جریانی در دنیای غرب طی قرون گذشته و نفوذ و گسترش فراگیر آن در مرزهای جهانی، دریچه ای جدید برای شناخت دنیای پیرامون بروی تمامی کسانی که دغدغه کسب معرفت و علم آموزی داشتند نیز گشوده شد. با این تفاوت که بر خلاف گذشته که تنها بخش اندکی از افراد، در هر جامعه به دنبال فراگیری دانش بودند، تفکر جدید با ارائه روشی نو و موضوعاتی که تمامی ابعاد زندگی بشری را شامل می شد، و در پی آن فناوری و ابداعات عظیمی که رفاه و قدرت طلبی بیشتری را به همراه داشت، توجه عمومی بیشتری را به خود جلب نمود. و به این ترتیب نه تنها زمینه های معرفت شناختی و روش شناختی بلکه جنبه های اجتماعی گسترده تری نیز به علم بخشید، به طوری که با تشکیل نهاد ها و سازمان های گوناگون علمی و نیز مباحث مدیریتی و استراتژیک، سرنوشت جامعه جهانی دستخوش تغییراتی شگرف شد.

اما باید اذعان نمود که رشد علم به عنوان یکی از مهمترین شاخص های پیشرفت در هر جامعه، دیر زمانیست که دیگر تنها دغدغه پژوهشگران حوزه های فلسفی و اجتماعی نیست، بلکه ذهن سیاست گذاران عرصه توسعه را نیز به خود مشغول داشته است، چرا که علم و بالاخص علم نوین، که با دستاوردهای تکنولوژیکی همراه است، زیربنای معرفتی – اجتماعی توسعه به عنوان جریانی جهان شمول است که امروز تمامی شئون زندگی بشری را تحت شعاع قرار داده و کنشگران سیاسی و اقتصادی را در رقابتی جهانی ناگزیر به دنبال یافتن راه حلی برای استفاده از حدکثر ظرفیت های ممکن جوامع خود برای پیشرفت بیشتر نموده است.

در تکامل پروسه مدرنیته در جهان غرب، مضمونی عمومی و گسترده از فرایند توسعه به عنوان مهمترین دستاورد این جریان را می توان مشاهده و بررسی کرد. مطمئنا یکی از اساسی ترین پیش شرط های پیشرفت هر جامعه به کار گیری درست از منابعی است که به طور طبیعی در اختیار آن گذارده شده و این مهم جز در سایه شناخت درست و آگاهی از سرمایه های درونی میسر نخواهد بود. از آنجا که تمایل به آگاهی و شناخت و به دنبال آن کسب علم و معرفت، سرمایه ایست که نسبت به سایر منابع در دسترس انسان، در وجود تمامی افراد بشر کمابیش یکسان و پر سابقه است، لاجرم جامعه جهانی در پرتو این گرایش همگانی، به امید تجربه پیشرفت و توسعه ای متوازن و نسبتا همگام در ساختارها و زیر ساختارهای خود، با آگاهی از خدمات ارزشمند علم مدرن، از پیوستن به مسیر پر شتاب مدرنیته باز نخواهد ایستاد.

بنابرین پر واضح است که یکی از اساسی ترین موضوعات مورد مطالعه محققان مدرنیسم، خصیصه ای است که علم مدرن را از آگاهی ها و دانش پیشین خود این چنین متمایز نموده و ثمره ای گرانقدر چون توسعه در تمامی جوانب بشری را به بار آورده و پیشرفت جوامعی که چنین دانشی را بنیان اپیستمولوژی خود قرار دادند را شتابی دوچندان بخشیده است.

علم مدرن به منزله یکی از ارکان مدرنیسم در جهان غرب، در شکوفایی توانمندی انسان در بهره گیری از ظرفیت های طبیعی و به دنبال آن امنیت و رفاه در پی کسب اقتدار جهانی، نقشی غیر قابل انکار بر عهده داشته است.

اما صاحب نظران حوزه های علم و معرفت و نیز جامعه شناسان و تاریخ نگاران بر این امر اذعان دارند که جریان توسعه و در سطوح بنیادین آن، پیشرفت علمی، هرگز به سادگی میسر نگردیده است. این تکامل همواره با موانع معرفتی و اجتماعی مختلفی پیش روی خود مواجه بوده و گاه تاب مقابله نداشته و انزوا را برگزیده و در بسیاری از حالات نیز راه حلی درخور برای عبور از بحران یافته و مراحل ترقی را پشت سر نهاده است. شناسایی این چالش ها و راه های مقابله با آن مساله ای است که از دیرباز پیشگامان توسعه و محققان اجتماعی را به مطالعه و بررسی های علمی ناگزیر نموده است. چنانچه می دانیم جامعه شناسی علم نیز به عنوان یکی از حوزه های مطالعات اجتماعی، با مطرح کردن موضوع علم و بالاخص علم مدرن به عنوان پدیده ای اجتماعی، به مطالعات پیرامون این نهاد معرفتی بشر دیدگاهی تازه بخشید. ویژگی نگاه اجتماعی به معرفت،  در نظر به بعد اجتماعی آگاهی و تاثیرات متقابلی است که بین معرفت و نظام اجتماعی برقرار است. مطالعات جامعه شناسانه معرفت و علم، تحلیل چگونگی تاثیرگذاری این علم بر شئون بشری و نیز تاثیرپذیری جامعه انسانی از دانش و آگاهی را قابلیتی دوچندان بخشیده است. اکنون این شاخه از علم اجتماعی با بهره گیری از روش های پژوهش جامعه شناسانه و با موضوعیت علم به عنوان شاخه ای از معرفت، ابزاری است که در ارائه تحلیل های جامع و موثر در شناخت نهاد اجتماعی علم،  خود را عهده دار مسئولیتی خطیر نموده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:02:00 ب.ظ ]