• 10. 2. سرمایه گذاری مستقیم خارجی. 85
 • 10. 3. ادغام و اکتساب.. 92
 • 10. 4. خرید شرکت.. 99
 • 10. 5. مشاوره 101
 • 10. 6. اخذ بی واسطه. 103
 • 10. 7. سرمایه گذاری مشترک.. 104
 • 11. اثربخشی انتقال فناوری.. 107
 • 12. انتخاب مدل تحقیق.. 124

فصل سوم 125

 1. 1. مقدمه. 126
 2. پایان نامه و مقاله

 3.  

 4. 2. روش شناسی تحقیق.. 126
 5. 2. 1. فرایند اجرایی تحقیق. 130
 6. 3. جامعه آماری.. 131
 7. 4. حجم نمونه آماری.. 131
 8. 5. روش نمونه گیری.. 133
 9. 6. ابزار گردآوری داده ها 133
 10. 7. ویژگی های فنی(روایی وپایایی) 135
 11. 8. روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 136

فصل چهارم 139

 1. 1. مقدمه. 140
 2. 2. توصیف دموگرافیک نمونه‌های تحقیق.. 141
 3. 2. 1. جنسیت پاسخ دهندگان. 142
 4. 2. 2. سن پاسخگویان. 143
 5. 2. 3. سطح تحصیلات پاسخگویان. 144
 6. 2. 4. سابقه کاری.. 145
 7. 3. تحلیل داده‌های کمی تحقیق.. 146
 8. 3. 1. بررسی نرمال بودن توزیع. 147
 9. 3. 2. توزیع فراوانی نمونه ها 148
 10. 3. 3. آزمون T تک نمونه ای.. 150
 11. یک مطلب دیگر :
 12. چگونه با همسر خود بسازیم؟
 13. 3. 4. رتبه بندی عوامل تاثیرگذار. 155

فصل پنجم 157

 1. 1. مقدمه. 158
 2. 2. یافته های تجزیه تحلیل پرسشنامه. 158
 3. 2. 1. سؤال اصلی پژوهش.. 159
 4. 2. 2. سؤالات فرعی پژوهش.. 159
 5. 3. جمع بندی و پیشنهادات.. 162
 6. 3. 1. پیشنهادات تحقیق بر اساس مبانی نظری، سوالها وفرضیه های تحقیق. 162
 7. 4. پیشنهادات کاربردی.. 164
 8. 5. پیشنهادات جهت تحقیقات آینده 167

منابع. 173
پرسشنامه. 168
abstract 181
 

 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...