1-7 تعاریف متغیر ها : 11

1-7-1 تعریف لغوی شخصیت: 11

1-7-2 تعریف نظری شخصیت: 12

1-7-4 تعریف لغوی فرسودگی شغلی: 12

1-7-5 تعریف نظری فرسودگی شغلی: 12

1-7-6 تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی: 12

فصل دوم 14

2-1 مقدمه: 15

2-2 شخصیت: 16

2-3 مفهوم شخصیت: 17

2-4شخصیت از لحاظ ریشه و واژه: 18

2-5شخصیت از دیدگاه مردم: 18

2-6 شخصیت از دیدگاه روانشناسی: 19

2-7 شخصیت از دیدگاه نظریه پردازان : 19

2-8 ماهیت شخصیت: 21

2-9 اصطلاحات معادل شخصیت : 21

2-10 روان شناسی رشد شخصیت: 22

2-11 اختلالات شخصیت : 23

2-12نظریه ویژگی های شخصیت: 24

2-13 انواع شخصیت از دیدگاه نظریه پردازان : 25

2-13-1 انواع شخصیت از نظر کتل: 25

2-13-2 انواع شخصیت از نظر کرچر: 26

2-13-3انواع شخصیت از نظر آیزنک: 27

2-13-4 انواع شخصیت از نظر بقراط وجالینوس: 28

2-13-5 انواع شخصیت از نظر یونگ: 29

2-13-6انواع شخصیت از نظر فروید : 30

2-13-7 انواع شخصیت از نظر ویلیام شلدون: 31

2-13-8انواع شخصیت از دیدگاه گلدبرگ : 31

2-13-8-1مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی شخصیت: 32

2-13-8-2آشنایی با پنج عامل بزرگ شخصیت.. 36

مقالات و پایان نامه ارشد

 

2-13-8-3نام گذاری های انواع شخصیت ازنظرگلدبرگ: 38

2-14نتیجه گیری شخصیت: 40

2-15رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی: 41

2-16 تعریف فرسودگی شغلی: 42

2-17 فرسودگی شغلی چیست؟ 43

2-18 علائم ونشانه های فرسودگی شغلی: 44

2-19 نشانگان فرسودگی شغلی: 45

2-20مراحل فرسودگی شغلی مسلچ. 45

2-21نشانه های فرسودگی شغلی موس.. 46

2-22 علل فرسودگی شغلی: 47

2-23مراحل پنج گانه  فرسودگی شغلی: 53

2-24 اثرات فرسودگی شغلی: 54

2-25پیشگیری از فرسودگی شغلی: 55

2-26 درمان فرسودگی شغلی: 56

2-27 راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی: 58

2-28راه حل های طولانی مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی: 59

2-29 نتیجه گیری فرسودگی شغلی : 60

2-30 پیشینه پژوهش: 61

فصل سوم 66

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

 

3-1 مقدمه: 67

3-2 روش پژوهش: 67

3-3 جامعه آماری: 67

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری و نمونه آماری: 68

3-5 ابزار گرد آوری داده ها: 68

3-5-1 پرسشنامه مسلچ: 68

3-5-2 پرسشنامه شخصیت گلدبرگ: 71

3-6 اعتبار و پایایی و روایی پرسشنامه شخصیت: 72

3-7 روش جمع آوری اطلاعات: 73

3-8 روش اجرا: 74

3-9 روش آماری تحلیل داده ها: 75

فصل چهارم 76

4-2یافته های توصیفی. 77

4-3 یافته های مربوط به فرضیه ها 79

فصل پنجم. 84

5-1 مقدمه 85

5-2 بحث و نتیجه گیری. 85

5-3 محدودیت ها و پیشنهادات. 90

5-3-1 محدودیت ها 90

5-3-2 پیشنهادات. 90

5-3-2-1پیشنهادات کاربردی. 90

5-3-2-2 پیشنهادات پژوهشی. 91

منابع و مأخذ. 92

پیوست ها 96

 

 

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

جدول 2-1:نشانه های فرسودگی شغلی موس…. 45

جدول 2-2:عوامل فشار روانی.. 47

جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد ابعاد شخصیتی در معلمان زن دوره ابتدایی.. 76

جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد فرسودگی شغلی و ابعاد آن.. 76

جدول 4-3: نتایج آزمون گلموگروف-اسمیرنف جهت نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع ابعاد ویژگی های شخصیتی.. 77

جدول 4-4: نتایج آزمون گلموگروف-اسمیرنف جهت نرمال یا غیرنرمال بودن فرسودگی شغلی و ابعاد آن.. 77

جدول 4-5: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه برونگرایی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در  معلمان.. 78

جدول 4-6: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه پایداری هیجانی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان  79

جدول 4-7: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه گشودگی به تجربه با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان  79

جدول 4-8: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه توافق با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان.. 80

جدول 4-9: نتایج همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه وظیفه شناسی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان.. 81

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه

شکل 2-1ابعاد شخصیتی گلدبرگ… 35

شکل 2-2برخی از علل اصلی فرسودگی شغلی.. 51

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...