مدل شناخت سازمان 45
اثر بخشی سازمان. 46
2-1-3. رفتار کارآفرینانه. 47
مدل‌های کارآفرینی سازمانی.. 50
ابعاد( ویژگی‌های) سازمان‌های کارآفرین.. 52
نقش مدیران در رفتار کارآفرینانه. 54
2-2. پیشینه تحقیق.. 56
عنوان                                                                                                       صفحه    
2-2-1. پیشینه تحقیقات داخلی.. 56
2-2-2. پیشینه تحقیقات خارجی.. 58
2-3. خلاصه و نتیجه گیری فصل.. 60
  فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه. 64
3-1. روش تحقیق.. 64
3-2. جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 64
3-3. روش و ابزارگردآوری داده‌ها 64
3-4. روش‌های آماری مورد استفاده 66
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه. 68
4-1. تحلیل توصیفی پژوهش…. 68
4-1-1.وضعیت جنسیت پاسخگویان. 69
4-1-3. سطح تحصیلات پاسخگویان. 71
4-1-4.وضعیت سمت سازمانی پاسخگویان. 72
4-1-5. وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان. 73
4-1-6. وضعیت آمار توصیفی سنجه‌های پژوهش (سئوالات پرسشنامه) 74

پایان نامه

 

تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش…. 81
4-2-1. مدل اندازه گیری متغییر هوش استراتژیک… 82
4-2-2. مدل اندازه گیری متغییر توسعه سازمانی.. 84
4-2-3. مدل اندازه گیری متغییر رفتارکارآفرینانه. 87
4-2-2.مدل معادلات ساختاری پژوهش (تحلیل مسیر). 89
 
 
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها
عنوان                                                                                                       صفحه    
5-1. خلاصه تحقیق.. 93
یافته‌ها 94
5-2. بحث و نتیجه گیری.. 95
5-3. محدودیت‌های تحقیق.. 100
5-4. پیشنهادات… 100
5-6. توصیه‌ها 101
فهرست منابع.. 103
پیوست‌ها 110

 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                       صفحه    
جدول 2-1. جنبه‌های ترکیبی از هوش… 27
جدول 2-2. ویژگی‌های افراد خلاق.. 36
جدول 2-3. تعاریف توسعه سازمانی(گهیل و دشپاند،2014؛کاراکایا و ایلماز،2013). 41
جدول2-4. خلاصه توسعه سازمانی.. 61
جدول2-5. خلاصه رفتار کارآفرینانه. 61
جدول2-6. خلاصه پیشینه تحقیق.. 62
جدول3-1. اندازه  KMO.. 65

یک مطلب دیگر :

 

جدول 3-2. آزمون آلفا کرونباخ.. 65
جدول4-1: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 69
جدول4-2: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن.. 70
جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصدی سطح تحصیلات پاسخگویان. 71
جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سمت سازمانی.. 72
جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصدی سابقه خدمت پاسخگویان. 73
جدول 4-6: میانگین و انحراف معیار متغییرهای اصلی پژوهش…. 74
جدول4-7: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش…. 74
جدول4-8.: نتایج آزمون دوربین- واتسون فرضیه اصلی.. 75
جدول 4-9: نتیجه آزمون معنی داری فرضیه فرعی اول. 76
جدول 4-10: نتایج آزمون معنی داری فرضیه فرعی دوم. 77
جدول 4-11: نتایج آزمون معنی داری اثر تعدیل گری ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 78
جدول4-12: میانگین هوش استراتژیک و رفتارکارآفرینانه به تفکیک جنسیت… 79
جدول 4-13: معادل انگلیسی، معادل فارسی و اختصار شاخص‌های مورد استفاده در این بخش…. 81
جدول 4-14:  شناسه هر یک از ابعاد در خروجی‌ها 81
جدول 4-15: نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت سازه هوش استراتژیک… 82
عنوان                                                                                                       صفحه    
جدول 4-16: نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت سازه توسعه سازمانی.. 84
جدول4-17: شاخص‌های برازش مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی.. 86
جدول 4-18: نتایج شاخص کی. ام. او و آزمون بارتلت سازه رفتارکارآفرینانه. 87
جدول4-19: شاخص‌های برازش مدل برازش یافته اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه. 88
جدول 4-20: شاخص‌های برازش مدل معادلات ساختاری.. 90

 
فهرست نمودار‌ها
عنوان                                                  صفحه    
نمودار4-1: توزیع فراوانی متغییر جنسیت… 69
نمودار4-2. توزیع فراوانی متغییر سن.. 70
نمودار 4-3: فراوانی متغییر تحصیلات… 71
نمودار 4-4:  فراوانی سمت سازمانی پاسخگویان. 72
نمودار4-5: فراوانی میزان سابقه خدمت پاسخگویان. 73

 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                       صفحه    
شکل 1-1. مدل مفهومی تحقیق.. 9
شکل 2-1. سلسله مراتب هوش. 15
شکل 2-2.  شکل هوش استراتژیک… 29
شکل 2-3. شناخت سازمانی ویزبوردز( 1976). منبع( همان). 46
شکل 2-4. کارآفرینی سازمانی اکهلس و نک .منبع:( اکهلس و نک، 1998). 50
شکل 4-1:  مدل برازش یافته مرتبه دوم تحلیل عاملی سازه هوش استراتژیک… 83
شکل 4-2: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه هوش استراتژیک در حالت تخمین استاندارد. 84
شکل 4-3.: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی در حالت اعداد معنی داری.. 85
شکل 4-4: مدل برازش یافته اندازه گیری سازه توسعه سازمانی در حالت تخمین استاندارد. 86
شکل 4-5: مدل اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه در حالت اعداد معنی داری.. 87
شکل 4-6: مدل اندازه گیری سازه رفتار کارآفرینانه در حالت تخمین استاندارد. 88
شکل 4-7: مدل معادلات ساختاری پژوهش در حالت اعداد معنی داری (مدل برازش یافته). 89
شکل 4-8: مدل برازش یافته معادلات ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد. 89
شکل 4-9: مدل اصلاح شده تحقیق.. 91

 

چکیده

“هدف اصلی”  این تحقیق شناخت رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی ( اداره کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران) در سه ماهه اول سال 1394 بود. ” روش تحقیق” در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری کارکنان به تعداد 310 نفر بوده که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 170 نفر از کارکنان مرد و زن به طور تصادفی انتخاب شدند.” ابزار گردآوری داده‌ها” سه پرسشنامه استاندارد هوش استراتژیک (با اعتبار 84/0)، توسعه سازمانی (با اعتبار 83/0) و رفتارکارآفرینانه (با اعتبار 84/0) مورد استفاده قرار گرفته است. ” روش تجزیه و تحلیل داده‌ها” آمار توصیفی و آمار استنباطی( شامل: روش‌های مدل اندازه گیری، آزمون‌های KMO، بارتلت، دوربین- واتسون، آزمون‌های تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزار SPSS و  Lisrelانجام شد.” نتایج تحقیق” نشان داد که هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی داری دارد. اما با بررسی متغییر تعدیل گر ویژگی‌های جمعیت شناختی، مشخص شد که ویژگی‌های جمعیت شناختی بر رابطه بین متغییر مستقل هوش استراتژیک مدیران با متغییر وابسته توسعه سازمانی و همچنین متغییر وابسته رفتارکارآفرینانه تأثیر گذار نیست و رابطه ای وجود ندارد. تنها اثر جنسیت بر رابطه بین متغییر مستقل هوش استراتژیک و متغییر وابسته رفتارکارآفرینانه مؤثر بوده و رابطه معنی داری داشته است.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...