2-1-3-3-دوره سوم: دوره خیزش دوباره (1383-1368). 23
2-1-3-4- دوره بازنگری در ساختار قانونی و مشاركت در خصوصی سازی (1384 به بعد). 24
2-2-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرآیند معاملات بورسی.. 25
2-2-1-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن. 25
2-2-1-1-اركان بورس اوراق بهادار. 25
2-2-1-1-1-شورای عالی بورس.. 25
2-2-1-1-2-سازمان بورس اوراق بهادار. 28
2-2-1-1-3-بورس اوراق بهادار. 28
2-2-1-1-4-هیات داوری.. 30
2-2-1-2-بازارهای بورس اوراق بهادار. 32
2-2-1-2-1-بازار سهام. 32
2-2-1-2-2-بازار اولیه. 32
2-2-1-2-3- بازار ثانویه. 42
2-2-1-2-3-1-بازار مزایده(حراج). 44
2-2-1-2-3-2-بازاركارگزاری.. 44
2-2-1-2-3-3-بازار دلالی.. 44
2-2-2- فرآیند معاملات بورسی.. 45

مقالات و پایان نامه ارشد

 

2-2-2-1- منظور از معاملات بورسی.. 45
2-2-2-2- مكانیزم معاملات بورسی.. 47
2-2-2-2-1- دریافت كدها معاملاتی بورس.. 47
2-2-2-2-2- عملكرد كارگزاران در انجام معامله. 48
2-2-2-2-3- كارمزد كارگزاران. 51
2-2-2-2-4- اعلان قطعیت یا بطلان معاملات.. 52
فصل سوم: ماهیت و ویژگی های معاملات بورس
3-1-تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود معین. 56
3-1-1-عقد بیع. 56
3-1-1-1-تعریف عقد بیع. 56
3-1-1-2- مشخصات عقد بیع. 58
3-1-1-3- ماهیت معاملات اوراق بهادر در قالب عقد بیع. 59
3-1-2- عقد صلح. 63
3-1-2-1-تعریف عقد صلح. 63
3-1-2-2- شرایط عقد صلح. 63
3-1-2-3-معاملات اوراق در قالب عقد صلح. 64
3-2- تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود آزاد. 65
3-2-1-تبیین اصل آزادی قراردادی و تحلیل ماده 10 قانون مدنی.. 65
3-2-2-ماهیت معاملات بورس در قالب عقد آزاد. 67

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

 

3-3- خصایص معاملات بورسی.. 68
3-3-1-رضایی یا تشریفاتی بودن معاملات در بورس اوراق بهادار. 68
3-3-1-1- تعاریف رضایی و تشریفاتی بودن. 68
3-3-1-2- آثار رضایی یا تشریفاتی بودن معامله. 70
3-3-1-3- ماهیت معاملات بورسی از لحاظ تشریفاتی یا رضایی.. 70
3-3-2- لزوم یا جواز معاملات در بورس اوراق بهادار. 73
3-3-2-1-تعریف لزوم و جواز. 73
3-3-2-2-ماهیت معاملات سهام از حیث لزوم و جواز. 74
فصل چهارم: شرایط انعقاد و آثار حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار
4-1-ضوابط حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار. 77
4-1-1-شرایط انعقاد معاملات بورسی.. 77
4-1-1-1-مراحل و چگونگی انجام معاملات.. 77
4-1-1-2-لزوم انعقاد معاملات در بازار بورس.. 80
4-1-1-3-الزام به استفاده از کارگزاران. 81
4-1-1-3-1-ماهیت کارگزاران بورس.. 81
4-1-1-3-2- ماهیت حقوقی عمل کارگزاران در انجام معاملات بورس اوراق بهادار. 82
4-1-1-3-2-1-دلالی.. 84
4-1-1-3-2-2- حق العمل کاری.. 92
4-1-1-3-2-3- عاملی.. 98
4-1-1-3-2-4- ماهیت خاص… 102
4-1-1-4-لزوم تایید معاملات از جانب سازمان بورس.. 102
4-1-1-5-ممنوعیت معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات پنهانی.. 104
4-1-2- بررسی اختیارات شورا و سازمان بورس در تعیین آثار و احکام معاملات بورسی.. 107
4-1-2-1-مباحث کلی در مورد اختیارات و جایگاه شورا و سازمان بورس اوراق بهادار. 107
4-1-2-2- اختیارات شورا و سازمان در تعیین احکام و آثار معاملات سهام. 109
4-2- بررسی و تبیین آثار معاملات بورس اوراق بهادار. 109
4-2-1-شناخت کلی آثار قراردادها 110
4-2-1-1-آثار قرارداد میان طرفین معامله. 110
4-2-1-2- آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث.. 114
4-2-1-2-1- تعهد به نفع ثالث.. 115
4-2-1-2-2- معامله فضولی.. 119
4-2-1-2-3- قرارداد جمعی.. 125

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...